แนวการปฏิบัติเกษตรพอเพียง คุณลุงทองเหมาะ (ปราชญ์ชาวบ้าน ปี 2549)

loading...
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี คุณลุงทองเหมาะ แจ่มแจง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพทำนา) ประจำปี 2549 ได้รับการยกย่องให้เป็นนักปราชญ์ชาวบ้าน ของสถาบันการพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์