ระบบสวนครัวน้ำหยดของ ส.ป.ก. นวัตกรรมสู้ภัยแล้งสำหรับเกษตรกรรายย่อย

loading...

ระบบสวนครัวน้ำหยดของส.ป.ก. นวัตกรรมสู้ภัยแล้งสำหรับเกษตรกรรายย่อยCr: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม