ฮอร์โมนปลีกล้วย ช่วยขั้วเหนียว

loading...
ช่วยให้ผลไม้จับดอก ออกผลดี ขั้วเหนียว ไม่หลุดล่วงง่าย ลูกโตสมบูรณ์
ช่วยในกำรเพิ่มน ้ำนมในเมล็ดข้ำว และแป้งในเมล็ดข้ำวดี เมล็ดข้ำวไม่ลีบ
น ้ำหนักดี เมล็ดใหญ่ ซึ่งเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูง

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก:Maryo Roi-Et