รูปแบบของการใช้ของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยกับพืชชนิดต่างๆ

loading...

1..... มูลสัตว์แห้งใส่ในแปลงปลูกพืชโดยตรง 
2..... ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ชนิดต่างๆ 
3..... ทำน้ำสกัดมูลสุกร โดยใช้มูลสุกรแห้งแชน้ำอัตราส่วน 1 : 10 แช่ไว้ 24 ชั่วโมง นำน้ำสกัด 
ส่วนใสเจือจางด้วยน้ำ 1 ต่อ 10-20 ใช้รดรอบๆ ต้นพืชและฉีดพ่นทางใบ 
4..... น้ำล้างคอก/น้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้เครื่องดูดขึ้น ไปเจือจางกับน้ำตามความเหมาะสม 
แล้วฉีดพ่นในแปลงปลูกพืช 

ภายหลังจากได้เผยแพร่ข้อมูล มีเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมที่เข้าร่วมโครงการและได้รับปุ๋ยปุ๋ย 
มูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ไปทดลองใช้ในแปลงปลูกพืชของตนเอง จำนวน 369 ราย เกษตรกรเกือบทั้ง 
หมดให้การตอบรับเป็นอย่างดี มีความสนใจและต้องการใช้ของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยให้กับ 
พืชชนิดต่างๆ เนื่องจากภายหลังจากพืชได้รับปุ๋ย ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี และได้น้ำหนัก ข้าวได้ 
ผลผลิตมากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผัก ใบตั้งและ เขียวขึ้น ได้น้ำหนัก ผลผลิตมากขึ้น 
เท่าตัวเช่นเดียวกับไม้ดอก ไม้ผลมีรสหวานและผลใหญ่ ส่วนอ้อยมีการแตกกอดี ลำใหญ่ขึ้น ซึ่ง 
คุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้นเป็นที่ต้องการมากของตลาด 


ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมดในมูลสุกร (เปอร์เซ็นต์) 


- ไนโตรเจน 2.69% : เพิ่มการเจริญของกิ่ง ก้าน ใบ ทำให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มขึ้น และป้องกัน 
การร่วงของใบ กิ่ง ผล 

- ฟอสฟอรัส 3.24% : เร่งการเจริญของดอก ผล และราก เพิ่มการดูดน้ำ และช่วยการงอกของ 
เมล็ด 

- โพแทสเซียม 1.12% : ช่วยให้ลำต้นแข็งแรง ผลใหญ่ รวงโต และเกี่ยวข้องกับการสร้างแป้ง 
และโปรตีน 

- แคลเซียม 3.85% : ช่วยการงอกของเมล็ด สร้างเซลล์ใหม่ในส่วนของยอดและราก ยืดเวลา 
การเก็บและความคงความสดของผลที่เก็บเกี่ยวแล้วได้นานขึ้น 

- แมกนีเซียม 1.18% : ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ,แป้ง และช่วยการงอกของเมล็ด 

- ซัลเฟอร์ 0.19% : เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน ซึ่งจำ 
เป็นต่อการสร้างสารสีเขียวในพืช และทำให้พืชผักมีรสดีขึ้น 

- โซเดียม 0.27% 

- เหล็ก 0.44% : เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแส'สังเคราะห์คลอโรฟิลล์ 

ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด (มก./กก.) 

- ทองแดง 611.07 : เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กิจกรรมของเอนไซม์ มีผลต่อ 
การสร้างผลและเมล็ด 

- แมงกานีส 1030.13 : ช่วยการยืดตัวของราก ทำให้รากแข็งแรงเป็นโรคได้ยาก และช่วยการ 
สังเคราะห์ด้วยแสง 

- สังกะสี 975.75 : มีบทบาทสำคัญในการปฏิสนธิและการพัฒนาของเมล็ด 

ที่มา http://www.rdi.ku.ac.th/kufair50/animal/10_animal/10_animal.html#author