ทำ"เตาชีวมวล"ใช้เอง ง่ายๆ ประหยัด ใครๆก็ทำได้

loading...
เตาชีวมวล หมายถึง เตาที่ใช้วัสดุเชื้อเพลิงที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ต้นไม้ อ้อย มันสําปะหลัง ถ่าน ฟืน แกลบ วัชพืชต่าง ๆ หรือแม้กระทัง ขยะและมูล ่สัตว์
ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานอยู่หลากหลาย
หากนําใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสามารถลดการ
ใช้พลังงานจาก แก๊ส LPG, ไฟฟ้ า ,ถ่านหินฯลฯ
การหันมาใช้พลังงานสะอาด จะช่วยลดผลกระทบที่
จะมีต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการสูญเสียเงินตรา
ของประเทศ ในการนําเข้าเชื้อเพลิงดังกล่าวอีกด้วย
ดังนั้นการนําเตาชีวมวลมาใช้จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของพลังงานทางเลือก ที่พยายามใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
มาใช้แทนพลังงานจากแก๊ส.

ชมคลิป

ที่มา: adums thongchai