การทำฟาง หญ้าหมักเพื่อเป็นอาหารการเลี้ยงปลา

loading...
การทำฟางหรือหญ้าหมัก เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาได้ ใช้ได้ทั้งสำหรับเตรียมบ่ออนุบาลและเลี้ยงปลา เนื่องจากช่วยให้เกิดอาหารธรรมชาติหลายชนิดที่เป็นอาหารปลา ได้แก่ โรติเฟอร์ ไรแดง หนอนแดงและแบคทีเรีย นอกจากนี้ปลาสามารถกินฟางหรือหญ้าหมักได้ การเลี้ยงวิธีนี้นิยมใช้ในประเทศจีนและอินเดีย


วิธีการทำฟางหรือหญ้าหมัก
1. สำหรับอนุบาลลูกปลาเช่น ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสลิดเป็นต้น หลังจากตากบ่อและโรยปูนขาวแล้วนาฟางข้าว หญ้าสดหรือแห้งใส่ร่วมกับปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่างๆ อัตรา 100-120 กก.ต่อไร่ต่อเดือนของมูลสัตว์แห้ง (มูลไก่หรือมูลวัว) และฟางแห้งต่อปุ๋ยมูลสัตว์เท่ากับ 1:1 (หากใช้หญ้าสดควรใส่ปูนขาวเล็กน้อย) ทำการใส่ฟางแห้งสลับกับมูลสัตว์เป็นชั้นๆที่มุมบ่อ 4 ด้านหรือเป็นกองๆรอบบ่อและใส่น้าลึก 20 ซม. ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันหรือเมื่อสีน้ำเปลี่ยนเป็นสีชาจึงเพิ่มระดับน้าเป็น 50-60 ซม. หลังจากนี้ประมาณ 3-5 วัน จึงนำลูกปลามาปล่อย

2. สำหรับปลาวัยรุ่นหรือปลาขุน ในช่วงระหว่างการเลี้ยงปลาให้ใส่ปุ๋ยและฟางหมักเดือนละครั้งในปริมาณ 100-120 กก.ต่อไร่ การทำวิธีนี้จะช่วยให้มีอาหารธรรมชาติในบ่อเพียงพอ ดังนั้น การให้อาหารอาจให้สมทบวันเว้นวันได้ซึ่งเหมาะกับการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาจีน ปลาสวาย เป็นต้น

ที่มา : กรมประมง