การเลี้ยงกบกึ่งธรรมชาติ ดูแลง่าย ลงทุนน้อย

loading...

จากการเรียนรูรวมกันของเกษตรกร หมูที่ 2 ตําบลทับคลอ ไดลองผิดลองถูก เรื่องการเลี้ยงกบ ไมวาจะเปนการเลี้ยงในกระชัง เลี้ยงในบอดิน เลี้ยงแบบคอนโด แตละการทดลอง พบวา การเลี้ยงกบแบบกึ่งธรรมชาติ คือ เลี้ยงกบในกะละมัง โดยมีบริเวณใหกบไดอาศัย มีพืชผัก
สวนครัว มีกระบอกไมไผ ยางรถยนต วางใหเปนที่หลบภัย กบจะมีการเจริญเติบโตไดดีมาก
สามารถทําไดโดย ใชกะละมังขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 เซนติเมตร ฝงลงในดิน ใหปากกะละมังติดกับพื้นดิน ใสน้ำใหเต็มใชไมไผหรือฟวเจอรบอรด วางในกะละมัง ใชแสลนสีดำลอมรอบพื้นที่ ขนาด 2 x 4 เมตร ปลอยลูกกบขนาด 1 นิ้วขึ้นไป กะละมังละประมาณ 200 ตัว ใหอาหารเชาเย็น

ถายน้ํา 3 วันตอครั้ง ใชเวลาเลี้ยงแค 2 เดือน ก็จะสามารถบริโภคหรือจําหนายได ขนาดที่ได
ประมาณ 5 ตัว ตอกิโลกรัม นอกจากนี้ยังอาจติดไฟลอแมลงใหกบดวยก็ได เพื่อเปนการลดตนทุนอาหารไดมาก

ซึ่งขอดีของการเลี้ยงกบแบบกึ่งธรรมชาตินี้ พอสรุปไดดังนี้ 
 - ลงทุนดานสถานที่นอย ประมาณ 300 บาท สามารถเลี้ยงในครัวเรือนไดงาย
 - ดูแลงาย ถาเลี้ยงจํานวนมาก ก็เพิ่มกะละมังใสน้ำ
 - สามารถนําน้ําที่ถายทิ้งรดผัก ตนไม ในบริเวณที่เลี้ยงได

 ขอควรระวัง 
 - อยาลืมถายน้ํา เมื่อน้ํามีกลิ่นเหม็นมาก กบจะตายได
 - ระวังนก งู เขาไปในบริเวณที่เลี้ยง

ผลจากการเลี้ยง 1 รุน ลงทุนทุกอยาง โดยเลี้ยงกบ จํานวน 200 ตัว ลงทุนทั้งหมด 1,800 บาท ใชเวลาเลี้ยง 2 เดือน จําหนายได 2,450 บาท ซึ่งหากเลี้ยงเปนอาชีพเสริมจะเปนการเพิ่มรายไดไดเปนอยางดี
ที่มา: http://knowledge.kasetbay.com/