เทคนิคและวิธีการเผาถ่านแบบง่ายๆที่ทันสมัยและเป็นอาชีพเสริมได้

loading...
ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ต้องมีการวางแผนการผลิตที่ดี มีการปลูกไผ่ ได้แก่ พันธุ์กิมซุ่ง และพันธุ์ซางหม่น เป็นต้น ให้ป้อนเตาเผากัมมันต์ จึงจะเกิดความคุ้มค่า และ. ประหยัดต้นทุเตาถังน้้ามัน 200 ลิตร แล้ว น้าไปเผากระตุ้นกับสารละลายน้้าเกลือเข้มข้น 4 ระดับ ถ่านกัมมันต์ค่าไอโอดีน กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด ชีวมวล การดูดซับ น้้าเสีย.นการและขอขอบคุณอ. กมล พรหมมาก

ชมคลิป

Cr: https://www.youtube.com/watch?v=3D-eKx3pn0M