วิธีป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า โดยไม่ใช้สารเคมี

loading...


โรครากเน่าโคนเน่า เป็นโรคที่พบมากในพืชดังต่อไปนี้ ได้แก่ ทุเรียน กล้วย ส้ม

ลองกอง ลางสาด สตรอเบอรี่ ส้ม ลำไย เงาะ แตงโม พริก มะเขือ มะเขือเทศ

มะนาว แตงกวา ปาล์ม ยางพารา พืชผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ และพืชอื่นๆอีก

มากมาย


หากเกิดโรครากเน่าโคนเน่าในพืชชนิดใดแล้วนั้น จะนำมาซึ่งความสูญเสียรายได้

และ สูญเสียผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก เพราะโรครากเน่าโคนเน่านั้น

ทำให้พืชขาดสารอาหาร เนื่องจากระบบรากพืชถูกทำลาย เชื้อโรคจะเข้าทำลาย

รากฝอย รากแขนง และตามโคนต้น และถ้าเป็นมากอาจจะติดเชื้อลุกลามเข้าไปใน

ท่อนำอาหารของพืช บางครั้งทำให้พืชบางชนิดก็ตายได้อย่างฉับพลัน ทั้งๆที่ความ

เขียวของต้นยังคงอยู่ หรือที่เรียกว่าพืชยืนต้นตาย ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

ให้แก่เกษตรกร


สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า เกิดจากเชื้อราไฟท้อฟเธอร่า(Phytophthora) เชื้อ

รากลุ่มนี้ ปกติจะอาศัยอยู่ในดินอยู่แล้ว เวลาที่ต้นพืชที่ปลูกอ่อนแอหรือไม่มี

ภูมิคุ้มกันโรค เชื้อราไฟท้อฟเธอร่าก็จะเข้ามาทำลายทันที สังเกตว่าหากพืชชนิดนั้น

เป็นโรครากเน่าโคนเน่า จะไม่พบการระบาดทั่วทั้งแปลง แต่จะพบบางต้นเท่านั้นที่

เป็นโรค และจากนั้นจึงค่อยๆลุกลามไปยังต้นข้างเคียง แสดงให้เห็นว่า เชื้อราไฟท้อ

ฟเธอร่า จะเข้าทำลายต้นที่อ่อนแอและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่ำสุดก่อน  แต่ถ้าดูแลให้

พืชแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้ว อัตราการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าก็

จะลดต่ำลงตามไปด้วย


อาการของโรครากเน่าโคนเน่า

- ทำให้เมล็ดไม่งอก หรือ เมล็ดงอกเป็นต้นอ่อนแล้วตาย

- ทำให้ต้นคอดลง ลำต้นแห้ง ต้นล้ม และตายในที่สุด

- ใบจะเริ่มมีอาการเหลืองซีด โดยเริ่มที่เส้นกลางใบก่อน แล้วค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆ

จนใบค่อยๆร่วงไปเรื่อยๆจนร่วงหมดต้น จากนั้นกิ่งเริ่มแห้ง และพืชก็จะยืนต้นตายใน

ที่สุด


สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า

- เชื้อราในดิน ซึ่งมีหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ เชื้อราหลักๆที่ทำให้เกิดโรคราก

เน่าโคนเน่าคือ เชื้อราไฟท้อฟเธอร่า(Phytophthora) ซึ่งเชื้อรานี้ อาจติดมากับ

เมล็ด อาจอยู่ในดินและวัสุดุปลูก อาจอยู่ในน้ำที่ใช้รด หรือติดมาจากถาดที่ใช้เพาะ

กล้า

- สภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อระบาดได้ง่ายคือ อากาศร้อน ช่วงฤดูฝน และช่วงที่มี

ความชื้นสูง ทำให้เชื้อราที่ทำให้เกิดโรค ที่อาศัยอยู่ในดินเจริญเติบโตได้ดีและแพร่

พันธุ์ได้รวดเร็ว

- ดินหรือวัสดุเพาะระบายน้ำไม่ดี หรือมีสภาพเป็นกรดมากเกินไป ก็เป็นสาเหตุให้

เกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้เช่นกัน


วิธีป้องกันและรักษาโรครากเน่าโคนเน่า

- ควรเลือกใช้ดิน และวัสดุปลูกที่ค่อนข้างสะอาด ระบายน้ำได้ดี

- ในการเพาะกล้า ไม่ควรใส่เมล็ดในวัสดุเพาะจนลึกเกินไป

- ไม่ควรเพาะกล้าหนาแน่นเกินไป

- ควรเลือกบริเวณเพาะกล้าที่มีสภาพอากาศโปร่ง อากาศระบายได้ดีไม่มีความชื้นสูง

- ไม่ควรรดน้ำมากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

- เลือกแหล่งน้ำที่สะอาดสำหรับใช้ในการรดกล้าผัก

- ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมกับดินปลูก ใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูก หรือผสมกับน้ำ

เพื่อใช้รดวิธีใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

- คลุกเมล็ด ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า1-2 ช้อนแกง(10-20กรัม) ต่อเมล็ดพืช

1กิโลกรัม โดยคลุกเคล้าให้เข้ากันในถุง อาจเติมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้สปอร์ของเชื้อรา

เคลือบติดบนผิวของเมล็ดพืชได้ดียิ่งขึ้น

- รองก้นหลุมและการหว่าน ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1กิโลกรัม ต่อ รำละเอียด

5กิโลกรัม ต่อ ปุ๋ยหมัก 40กิโลกรัม ผสม3อย่างนี้ให้เข้ากัน เพื่อใช้รองก้นหลุมและใช้หว่าน

โดยมีวิธีใช้ดังนี้

1. ใช้ในพืชผัก รองก้นหลุม อัตรา 10-20 กรัม/ต้น

2. ใช้หว่านในแปลงปลูก อัตรา 50-100 กรัม/ตารางเมตร

3. ใช้ในพืชสวน หว่านใต้ทรงพุ่มในอัตรา 3-5 กิโลกรัม/ต้น

- ผสมกับวัสดุปลูก ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1ส่วน ต่อวัสดุปลูก 4ส่วน คลุกเคล้า

ให้เข้ากันก่อนบรรจุลงในภาชนะเพาะเมล็ด หรือภาชนะเพาะกล้า

- ไตรโคเดอร์มา อัตรา 50-100 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดโคนต้น ราดดิน หรือฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น

- ไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ผสม ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก 50 กิโลกรัม

คลุกให้เข้ากัน จากนั้นนำไปโรยรอบๆโคนต้น ต้นละ ครึ่งกิโลกรัม

- ไตรโคเดอร์มา อัตรา 100 กรัม ต่อ สารละลาย 200 ลิตร สำหรับพืชผักระบบไฮโดรโพนิกส์

- ควรใช้ ไตรโคเดอร์ม่าซ้ำ อย่างน้อยเดือนละ 2-4 ครั้ง เพื่อป้องกันและรักษาไม่ให้เกิดโรครากเน่าและโคนเน่าซ้ำขึ้นมาอีก


ข้อควรระวังในการรักษาโรครากเน่าโคนเน่า

- ไม่ควรใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า เพราะสารเคมีจะ

ทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและระบบนิเวศน์ เป็นผลให้ในระยะยาวพืชที่

นำมาปลูกใหม่นั้น ขาดภูมิคุ้มกันที่เคยได้รับจากระบบนิเวศน์ ทำให้ต้องพึ่งสารเคมีที่

เป็นอันตรายมากขึ้น แต่เชื้อโรคที่ทำให้เกิดรากเน่าโคนเน่าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม หรือ

อาจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วย

- การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่านั้น

ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันและกำจัดโรคเท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาระบบนิเวศน์และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรักษาต้นพืชให้มีความปลอดภัยอีกด้วย เพราะเชื้อราไตรโคเด

อร์มา เป็นเชื้อราที่ได้มาจากธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อพืช เกษตรกรผู้ใช้ และ

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม


โรครากเน่าโคนเน่า สามารถป้องกันได้ตั้งแต่พืชยังไม่เป็นโรค ไม่ควรให้พืชแสดง

อาการก่อน แล้วค่อยรีบมารักษาทีหลัง เพราะถ้าพืชเป็นโรครากเน่าโคนเน่าแล้ว อาจ

รักษาไม่ทันก็ได้


ดังนั้นควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าตั้งแต่ต้น

ดีกว่าปล่อยให้โรคลุกลามจนรักษาไม่ทัน ซึ่งจะเกิดผลเสียตามมามากมาย

รวมถึงการสูญเสียรายได้ และ สูญเสียผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมากCredit: http://www.bussara.com/