การป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยวิธีธรรมชาติ

loading...

1. ปลูกพืชหลายชนิดในบริเวณเดียวกัน 
ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีแหล่งอาหารของแมลงที่หลากหลาย จึงมีแมลงมากมายหลายชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งในแมลงเหล่านี้จะมีทั้งแมลงศัตรูพืช และแมลงธรรมชาติซึ่งจะช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช ซึ่งจะช่วยลดการระบาดของโรคพืช และ ลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้ 2. ปลูกพืชหมุนเวียน
- ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกัน หรือ พืชตระกูลเดียวกัน ติดต่อกันบนพื้นที่เดียวกัน
- ควรปลูกพืชตระกูลหญ้า เช่น ข้าว ข้าวโพด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะแมลงศัตรูพืชของพืชตระกูลหญ้า ต่างจากแมลงศัตรูของพืชของผักตระกูลต่างๆ จึงเป็นการช่วยตัดวงจรอาหารของแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้การระบาดของแมลงศัตรูพืชมีปริมาณลดลง
- ควรปลูกถั่วลิสง และ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อป้องกันไส้เดือนฝอยรากปม3. ปลูกพืชแซมกัน หรือปลูกพืชร่วมกัน 
ต้องเลือกพืชที่มาเกื้อกูลกัน ดังนี้


3.1) การปลูกดอกไม้สีสดๆ 
เช่น ดอกดาวเรือง ดอกบานชื่น ดอกดาวกระจาย ดอกทานตะวัน ดอกบานไม่รู้โรย เป็นต้น
- ปลูกรอบๆแปลงผัก หรือ ปลูกรอบสวนไม้ผล 
- ปลูกแซมไปกับผัก หรือ ปลูกแซมไปกับไม้ผล อย่างประปราย
- สีที่สดของดอกไม้ จะช่วยดึงดูดให้แมลงธรรมชาติ แมลงตัวห้ำและตัวเบียนเข้ามาอยู่ในแปลงของพืช 
- น้ำหวานจากเกสรดอกไม้ ยังสามารถเป็นอาหารของแมลงธรรมชาติ 
- แมลงธรรมชาติ แมลงตัวห้ำและตัวเบียน สามารถช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชได้

 
3.2) การปลูกพืชที่มีกลิ่น หรือ มีสารไล่แมลงศัตรูพืช 
เช่น ผักชี ผักกาดหอม กระเพรา กระเทียม มะเขือเทศ ดอกดาวเรือง เป็นต้น
- ปลูกพืชเหล่านี้แซมลงไปในแปลงพืชหลัก เพื่อลดแมลงศัตรูพืช เช่น ปลูกต้นกระเพรา ร่วมกับ ต้นผักบุ้ง เป็นต้น


3.3) การปลูกตะไคร้หอมรอบๆแปลง 
ใบตะไคร้หอมจะมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบ สามารถไล่และป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ โดยนำใบตะไตร้หอม มาทำน้ำสมุนไพรเพื่อฉีดพ่นไล่แมลงศัตรูพืช

3.4) การปลูกถั่วลิสง แซม ระหว่างแถวของข้าวโพด 
จะช่วยให้มีแมลงธรรมชาติ ตัวห้ำและแมงมุม มาอาศัยอยู่ในแปลงพืช จึงช่วยควบคุมหนอนเจาะลำต้นของข้าวโพดได้


3.5) การปลูกดอกดาวเรือง ร่วมกับ พืชชนิดอื่นๆ 
เช่น กล้วยหักมุก มันฝรั่ง สับปะรด มะเขือเทศ 
- การปลูกดอกดาวเรืองหมุนเวียนในแปลงพืชหลัก จะช่วยลดความเสียหาย จากการทำลายของไส้เดือนฝอยรากปมได้ 
          4. อนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์ สามารถทำได้ดังนี้
     
4.1) ไม่ใช้สารเคมีในแปลง 
- สารเคมีทำลายแมลงศัตรูพืช และยังทำลายแมลงธรรมชาติที่มีประโยชน์อีกด้วย 
- การที่ไม่ใช้สารเคมี ทำให้มีแมลงธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำและตัวเบียนมากขึ้นในพื้นที่นั้น ซึ่งแมลงธรรมชาติเหล่านี้ จะช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชได้

4.2) ปลูกดอกไม้สีสดๆ 
เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกบานชื่น ดอกดาวเรือง ดอกดาวกระจาย ดอกทานตะวัน เป็นต้น 
- โดยปลูกไว้รอบๆแปลงพืชหลัก หรือ ปลูกแซมลงในแปลงพืชหลัก
- สีสดของดอกไม้ จะดึงดูดแมลงนานาชนิด เป็นการเพิ่มจำนวนแมลงธรรมชาติในแปลงพืช ซึ่งสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรได้
ตัวอย่างเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ 
ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช ด้วยวิธีธรรมชาติ 


- ใช้วิธีปลูกพืชคละชนิดกัน 
- ปลูกไล่ไปตามอายุการเก็บเกี่ยว 
- ปลูกพืช 7ชนิด สลับแถวกัน 7แถว
- พืชทั้ง 7ชนิด ของแต่ละแปลงจะต้องปลูกห่างกัน 1 สัปดาห์
- จากนั้นทำซ้ำขยายไปสู่แปลงอื่นๆ โดยมีวิธีการดังนี้สัปดาห์ที่ 1 ปลูกขึ้นฉ่าย ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว 60 วัน 

สัปดาห์ที่ 2 ปลูกผักสลัด
 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว 50 วัน 

สัปดาห์ที่ 3 ปลูกหอมแบ่ง
 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว 45 วัน 

สัปดาห์ที่ 4 ปลูกผักโขมแดง
 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน 

สัปดาห์ที่ 5 ปลูกผักบุ้งจีน
 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว 30 วัน 

สัปดาห์ที่ 6 ปลูก
พืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในระยะเวลา 
6 เดือน เช่น โหระพา กระเพรา เป็นต้น

สัปดาห์ที่ 7 ปลูกผักพื้นบ้าน เช่น พริก สะระแหน่ ผักพื้นบ้าน และผักเครื่องเคียงต่างๆ การปลูกพืชผักแบบเกษตรธรรมชาตินี้ จะได้เวลาเก็บเกี่ยวไล่เลี่ยกันแบบหลากหลายชนิด โดยไม่ต้องกังวลว่า จะมีผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป จนทำให้เสียราคา และตลอดการปลูกทั้งปีนั้น จะไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวน จึงทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อขายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีอีกด้วย

Credit: bussara.com